Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MC PESEL 02 - dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w kwartale do 8 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 7 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 6 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 12 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Numer PESEL. Obywatelstwo. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020