Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 01 - dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/28S/36/36S/36L/36LS/37/38/39/40A)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 2 lutego 2022 r. za rok podatkowy 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.70.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022