Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF SISJSFP 01 - dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 sierpnia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020