Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MI DJ 01 - dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący dokapitalizowania jednostek realizowanego w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Infrastruktury Raz w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 28 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Infrastruktury 3 razy w roku do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020