Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1 oraz 09.9;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 10 lutego 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, portal sprawozdawczy https://wegiel.arp.com.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020