Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP SIS_PEGAZ_BIS 01 - dane do obliczenia i alokacji w rachunkach narodowych usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Bankowa Informacja Sprawozdawcza;
System Informacji Sprawozdawczej;
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 16 listopada 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa bankowe FISIM. Pasywa bankowe FISIM.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020