Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RIO SI 01 - dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych
Źródło danych:
Systemy informacyjne regionalnych izb obrachunkowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne izby obrachunkowe Raz w roku do 1 czerwca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kredyt / pożyczka.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020