Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SW SI EMERYT 01 - dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w służbie więziennej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Źródło danych:
SI Emeryt Służby Więziennej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centralny Zarząd Służby Więziennej Raz w roku do 30 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020