Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 29 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Instrumenty finansowe. Kapitał zagraniczny w Polsce. Pracownicze plany kapitałowe. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wynagrodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.16 1.67.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022