Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.09
2. Temat badania
Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw klimatu

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, higieny radiacyjnej, ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • Sejm, Senat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Klimat akustyczny, gleba, powietrze, woda, podstawowe artykuły żywnościowe, wybrane surowce i materiały budowlane w zakresie ochrony radiologicznej, poziom pól elektromagnetycznych w środowisku.

7. Zakres przedmiotowy

Monitoring hałasu. Monitoring radiologiczny. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Hałas drogowy, w przekrojach: miasta objęte monitoringiem.
Liczba mieszkańców eksponowanych i hałas w przedziałach wartości poziomu Ldwn oraz Ln, w przekrojach: aglomeracje i poza aglomeracjami.
Promieniowanie jonizujące: moc dawki skutecznej; stężenia radionuklidów w glebie, powietrzu, wodzie, podstawowych artykułach żywnościowych, wybranych surowcach i materiałach budowlanych; higiena radiacyjna; gospodarka odpadami promieniotwórczymi, w przekrojach: kraj; stacje pomiarowe.
Hałas przemysłowy, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Ochrona środowiska w 2020 r. (Czerwiec 2021).