Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.04
2. Temat badania
Profilaktyka
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji oraz śledzenie częstości wykonywania badań profilaktycznych, badań przesiewowych oraz klasyfikujących do podjęcia nauki zawodu, młodzieży szkolnej i częstości wykonywania badań profilaktycznych pracujących oraz liczby wydanych orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Osoby objęte opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb, osoby w wieku 19 lat i więcej, dzieci i młodzież, kobiety ciężarne. Podmioty lecznicze.

7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka zdrowotna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo-wychowawczych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Planowa opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku do lat 6 i uczniami szkół podstawowych według klas oraz nad uczniami szkół zawodowych i młodzieżą akademicką, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia dzieci i młodzieży stwierdzony na podstawie badań powszechnych profilaktycznych lekarskich, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia kobiet ciężarnych objętych opieką profilaktyczną, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
Stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - zatrudnienie w poradni badań profilaktycznych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - działalność orzecznicza w zakresie medycyny pracy, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek.
W badaniu MSWiA - liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poszczególnych rodzajów służb przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, struktura zachorowalności i chorobowości w określonych grupach schorzeń, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, rodzaje placówek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2021 (Październik 2021).
Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Czerwiec 2021).