Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.09
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia zwierząt według gatunków, grup wiekowo-użytkowych, sporządzania uproszczonego bilansu obrotu stada bydła i owiec oraz oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (m.in.: produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków, mleka, jaj, wełny), a także informacji o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych, pozwalających na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego) oraz intensywności produkcji danego gatunku zwierząt oraz uzyskania danych o liczbie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 5, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zajmujące się chowem, hodowlą i reprodukcją zwierząt, pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadzące działalność związaną z wylęgiem drobiu oraz pakowaniem jaj konsumpcyjnych drobiu. Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne prowadzące chów bydła, gospodarstwa rolne prowadzące chów owiec, gospodarstwa rolne prowadzące chów drobiu. Rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem zwierząt gospodarskich.

7. Zakres przedmiotowy

Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Wylęgi drobiu. Ubój zwierząt. Produkcja żywca wołowego. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca koziego. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego. Produkcja wełny. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Produkcja i zagospodarowanie miodu. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Cechy organizacyjno-prawne. Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów.
Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Polskiego Związku Hodowców Koni opisanych w załączniku nr 3 ust. 9 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła, w przekrojach: kraj, województwa, regiony, formy własności.
Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego, w przekrojach: kraj.
Liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydło, owce, kozy, konie, drób, króliki – sztuki, waga żywa), w przekrojach: kraj.
Produkcja jaj konsumpcyjnych drobiu, w przekrojach: kraj.
Liczba wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Zwierzęta gospodarskie w 2020 r. (Lipiec 2021).
Informacje sygnalne
 • Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2020 r. (Wrzesień 2020),
 • Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 r. (Styczeń 2021),
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej 2020 (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - stan w grudniu (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja zwierzęca (Wrzesień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Pogłowie zwierząt - stan w czerwcu (Listopad 2020).