Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.01
2. Temat badania
Organy państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat działalności organów państwa, wyników wyborów oraz działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Sejm RP, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja Wyborcza, Regionalne Izby Obrachunkowe.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm i jego działalność. Działalność Trybunału Konstytucyjnego. Działalność Najwyższej Izby Kontroli. Senat i jego działalność. Wybory i ich wyniki. Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kadencje parlamentu i Prezydenta RP.
Posłowie i senatorowie RP w aktualnej kadencji, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie.
Koła i kluby poselskie i senackie.
Wykaz komisji sejmowych i senackich.
Wybrane dane o działalności Sejmu i Senatu RP.
Orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybunału Konstytucyjnego.
Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone.
Kontrole przeprowadzone przez NIK i wystąpienia pokontrolne.
Wyniki wyborów Prezydenta RP.
Wybrane dane o działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021).