Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.02
2. Temat badania
Samorząd terytorialny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmian cech demograficznych i zawodowych radnych, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) oraz członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego i dzielnic m. st. Warszawy; z zakresu form i efektów włączania obywateli i ich organizacji w procesy współzarządzania lokalną sferą publiczną oraz z zakresu i kierunków wdrażania rewitalizacji przez gminy.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy samorządu gminnego (gmin, miast, miast na prawach powiatu), urzędy dzielnic m. st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowy

Samorząd terytorialny. Rewitalizacja. Partycypacja publiczna. Uchwały gminy. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Radni gmin i dzielnic m. st. Warszawy, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony,województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m. st. Warszawy.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda gminne i dzielnicowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregion, region, województwo, podregion, powiat, gmina, dzielnice m. st. Warszawy.
Sołectwa, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Sołtysi, w przekrojach: płeć, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Członkowie zarządów dzielnic m. st. Warszawy, w przekrojach: płeć, dzielnice m. st. Warszawy.
Radni powiatów, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Członkowie zarządów powiatów, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda powiatowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Radni województw, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa.
Aktywność samorządu gminnego w zakresie rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Ciała konsultacyjne, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Jednostki pomocnicze, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Budżet obywatelski, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Podejmowanie decyzji publicznych i tworzenie aktów prawa miejscowego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Konsultacje społeczne, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Komunikacja władz gminy z mieszkańcami, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Członkowie zarządów województw, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa.
Referenda wojewódzkie, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony.
Ocena aktualności programu rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Miejscowe plany rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Specjalne strefy rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Obszar rewitalizacji, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Obszar zdegradowany, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Samorząd terytorialny - Organy gminy, organy powiatu, organy województwa, organy dzielnic m.st. Warszawy, organy miast na prawach powiatu (Czerwiec 2021).