Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.02
2. Temat badania
Transport drogowy towarowy i pasażerski
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług przewozowych oraz o potencjale przewozowym transportu drogowego towarowego i pasażerskiego dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej oraz analiz i badań rynku transportowego.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej świadczące: usługi w zakresie transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, usługi leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ciężarowych, podmioty prowadzące komunikację miejską i zamiejską, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, organy udzielające zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz licencji na transport drogowy.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Organizacja transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Eksploatacja pojazdów drogowych. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Komunikacja miejska. Rodzaj prowadzonej działalności. Ładowność taboru samochodowego oraz przewozy ładunków i pasażerów w przedsiębiorstwach transportowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Tabor samochodowy ciężarowy podmiotów transportu zarobkowego (o liczbie pracujących 10 osób i więcej), w przekrojach: rodzaje taboru, grupy ładowności; klasy emisji spalin EURO, grupy dmc; rodzaj paliwa (w tym: gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna).
Przewozy ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), kierunki transportu, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007); formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), typy ładunków; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), rodzaje nadwozia; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy ładowności; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy wieku pojazdów.
Przewozy krajowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego, strefy odległości.
Przewozy międzynarodowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).
Przewozy ładunków transportem samochodowym w eksporcie i imporcie (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraje, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).
Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w podziale na ładunki nadane i przyjęte, w przekrojach: kraj, województwa.
Przebieg pojazdów ciężarowych (w wozokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu, kierunki transportu, stopień załadowania (ładowny, pusty) .
Zużycie paliwa w transporcie samochodowym towarowym, w przekrojach: grupy dmc, rodzaje paliwa.
Liczba miast obsługiwanych przez komunikację miejską, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Długość sieci i linii komunikacyjnych w komunikacji miejskiej/gminnych przewozach pasażerskich, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, rodzaj taboru.
Liczba przystanków w miastach, liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych w miastach, długość bus-pasów w miastach, liczba parkingów "park & ride" w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Długość dróg (ścieżek) rowerowych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Przewozy pasażerów komunikacją miejską, w przekrojach: kraj, województwa.
Stan i eksploatacja taboru komunikacji miejskiej oraz liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru, w przekrojach: rodzaj taboru, przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, kraj, województwa.
Autobusy w komunikacji miejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa (paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna); grupy wieku autobusów.
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji krajowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i regularna specjalna, przewozy pozostałe), rodzaje biletów w komunikacji regularnej.
Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i przewozy pozostałe), kraje.
Autobusy w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa (paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna); przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych.
Przebieg autobusów (wozokilometry) w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).
Dworce autobusowe, w tym przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Linie regularnej komunikacji autobusowej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje linii.
Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji, w przekrojach: rodzaje licencji, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Komunikacja miejska (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Linie regularnej komunikacji autobusowej (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Tabor (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Komunikacja miejska/Przewozy pasażerów (Grudzień 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Transport. Poczta i Telekomunikacja (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Road transport (Grudzień 2021).