Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.09
2. Temat badania
Transport wodny śródlądowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze usług przewozowych, potencjale przewozowym żeglugi śródlądowej oraz sieci dróg wodnych śródlądowych, które są zbierane na potrzeby krajowe, jak również wynikające z obowiązków realizacji przez Polskę zobowiązań z tytułu członkostwa w UE i innych organizacjach międzynarodowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/974 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (Dz. Urz. UE L 179 z 16.07.2018, str. 14).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 50.3, 50.4. Armatorzy, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej. Drogi wodne śródlądowe. Tabor żeglugi śródlądowej (pasażerski i towarowy).

7. Zakres przedmiotowy

Śródlądowy transport wodny. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Drogi wodne śródlądowe, w przekrojach: według rodzaju drogi wodnej śródlądowej i klasy.
Tabor barkowy żeglugi śródlądowej (z własnym napędem, do holowania, do pchania), w przekrojach: ładowność; rok budowy.
Tabor holowniczy żeglugi śródlądowej, w przekrojach: rok budowy; moc w kW.
Liczba pracujących w żegludze śródlądowej, w przekrojach: płeć.
Przewozy pasażerów (ogółem, według województw, w tym w komunikacji międzynarodowej), w przekrojach: liczba pasażerokilometrów; liczba pasażerów; liczba rejsów; średnia odległość przewozu pasażera.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie krajowym, w przekrojach: tony; tonokilometry; grupy ładunków; strefy odległości; rodzaj taboru.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w transporcie międzynarodowym (eksport, import, tranzyt), w przekrojach: tony; tonokilometry; tonokilometry na krajowych drogach wodnych; grupy ładunków; kraj załadunku/wyładunku; rodzaj taboru; średnia odległość przewozu ładunku.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową pomiędzy portami zagranicznymi, w przekrojach: grupy ładunków; tony; tonokilometry; rodzaj taboru; kraj załadunku/wyładunku; średnia odległość przewozu ładunku.
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w tonach i tonokilometrach, w przekrojach: krajowe; międzynarodowe (eksport, import, tranzyt); pomiędzy portami zagranicznymi.
Wypadki na śródlądowych drogach wodnych.
Statki pasażerskie żeglugi śródlądowej, w przekrojach: rok budowy; moc w kW; miejsca pasażerskie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
  • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2020 r. (Lipiec 2021).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Tabor towarowy (Grudzień 2021),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Wodny śródlądowy/Przewozy ładunków (Grudzień 2021),
  • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Transport i łączność - Transport wodny śródlądowy (Grudzień 2021).