Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.10
2. Temat badania
Badanie koniunktury gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyrażanych przez dyrektorów ankietowanych jednostek.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji C. Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F, G. Spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, I, J, K, L, M, N, P (z wyłączeniem klasy 85.42), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Rachunek zysków i strat banki. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki koniunktury gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupowania PKD; klasy wielkości; województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2020) (Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w 2020 r. (miesiąc bieżący) (Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020),
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie w 2020 r. (Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020).