Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.15
2. Temat badania
Podmioty z kapitałem zagranicznym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym na terenie Polski.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – posiadające ulokowany kapitał zagraniczny, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Kapitał zagraniczny w Polsce. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych w przekrojach PKD; województwa; klasy wielkości; kraje pochodzenia kapitału; wielkość udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym podmiotu, w przekrojach: sekcje PKD (działy w sekcji C); województwa; klasy wielkości; wielkość udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym podmiotu; kraje pochodzenia kapitału.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 r. (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 2020 r. (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Structural Business Statistics - Statystyka IFATS (Grudzień 2021).