Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.03
2. Temat badania
Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych charakteryzujących obszary wiejskie w Polsce, niezbędnych do kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz monitorowania jej skutków. Wskazanie kierunków i tempa zmian zachodzących na obszarach wiejskich oraz przedstawienie zróżnicowania regionalnego i przestrzennego tych obszarów w Polsce.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Obszary wiejskie.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych dla obszarów wiejskich.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych administracyjnych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskiego Związku Działkowców, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Badanie integruje dane statystyczne charakteryzujące obszary wiejskie w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego, źródeł finansowania obszarów wiejskich. Dane dotyczące obszarów wiejskich wyodrębnionych na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), innych krajowych i międzynarodowych typologii obszarów wiejskich, w tym typologii stosowanej przez Eurostat i OECD, w przekrojach: kraj ogółem w podziale na miasto i wieś, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, miejscowości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r. (Marzec 2022).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - Fundusze unijne - PROW 2014-2020 (Wrzesień 2020, Marzec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - Fundusze unijne - Systemy wsparcia bezpośredniego (Wrzesień 2020, Marzec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Fundusze unijne - WPRYB - PO RYBY (Sierpień 2020, Marzec 2021).
Tablice publikacyjne
 • Tablice publikacyjne z zakresu obszarów wiejskich za 2020 r. (Grudzień 2020).