Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.25
2. Temat badania
Nadmierne zadłużenie, konsumpcja i zamożność
3. Cykliczność badania
co 6 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wpływie zadłużenia, konsumpcji i zamożności gospodarstw domowych oraz sytuacji respondentów na rynku pracy, na sytuację gospodarstw domowych i warunki życia osób je tworzących. Badanie realizowane jako badanie modułowe na wspólnej próbie z Europejskim badaniem warunków życia ludności (EU-SILC).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Komisji (UE) 2019/414 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2020 r. dotyczących nadmiernego zadłużenia, spożycia, zasobności oraz pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 105).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne dla osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do dokonania charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na całą populację.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 16 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Charakterystyka gospodarstw domowych. Zasobność gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem wskaźników subiektywnych ocen respondentów), w przekrojach: cechy społeczno-ekonomiczne (w tym: płeć, wiek, poziom wykształcenia), miasto/wieś.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2020 (Wrzesień 2021).