Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.02
2. Temat badania
Małżeństwa. Rozwody. Separacje
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o małżeństwach, separacjach rozwodach, służących do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak również do prognozowania demograficznego.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób według stanu cywilnego.

6. Zakres podmiotowy

Związki małżeńskie zarejestrowane w Polsce przez USC, zawarte na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, zawarte za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Prawomocnie orzeczone rozwody w Polsce, separacje w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje. Małżeństwa. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach, w przekrojach: według miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy, tj. według gmin imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2020. Migracje ludności (Sierpień 2021),
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2020 r.) (Październik 2020),
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII ) (Kwiecień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Demograficzny 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane półroczne (Październik 2020, Kwiecień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane półroczne (Listopad 2020, Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Małżeństwa, rozwody i separacje - dane roczne (Czerwiec 2021),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Małżeństwa - dane roczne (Czerwiec 2021),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Rozwody (Czerwiec 2021),
 • Demografia - Ruch naturalny ludności - Separacje (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody według wieku małżonków i okresu trwania małżeństwa (od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa) (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Rozwody (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Separacje orzeczone (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Małżeństwa zawarte według wieku i poprzedniego stanu cywilnego prawnego nowożeńców (Czerwiec 2021).