Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.03
2. Temat badania
Migracje wewnętrzne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności na obszarze kraju oraz na charakterystykę osób migrujących. Wyniki badania są elementem bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób migrujących.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Cechy demograficzne osób.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących, w przekrojach: miejsce poprzedniego i obecnego zamieszkania, płeć, wiek i stan cywilny, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3).
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów, w przekrojach: płeć, stan cywilny, miejsce stałego i czasowego zameldowania, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Demograficzny 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Demografia - Migracje ludności - Migracje wewnętrzne - dane roczne (Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (Maj 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Migracje wewnętrzne - dane półroczne (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Demografia - Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (Czerwiec 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Migracje wewnętrzne - dane półroczne (Kwiecień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne – dane półroczne (Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne – dane półroczne (Listopad 2020).