Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.04
2. Temat badania
Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących pozyskania zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia krajowych złóż kopalin.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Krajowe złoża kopalin.

7. Zakres przedmiotowy

Złoża kopalin. Zasoby wód podziemnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby geologiczne udokumentowanych złóż kopalin: bilansowe i pozabilansowe, zasoby przemysłowe, wydobycie, w przekrojach: nazwa złóż.
Wody lecznicze, termalne, solanki, w przekrojach: typ wody.
Surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne, inne, w przekrojach: zasoby złóż.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021).
Publikacje innych jednostek
 • Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce . (Czerwiec 2021).
Informacje sygnalne
 • Ochrona środowiska w 2020 r. (Czerwiec 2021).