Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.10
2. Temat badania
Charakterystyka zasobów budynkowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i standardzie zasobów mieszkaniowych i budynkowych, a także informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych poprzez uwzględnienie standardów i zaleceń organizacji międzynarodowych – wykorzystanie danych z badania w spisach powszechnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • odbiorcy indywidualni.
Dane osobowe:

Niezbędne do przyporządkowania osób do mieszkań w przypadku powtarzających się adresów - na potrzeby aktualizacji danych, celem prawidłowego przyporządkowania zmiennych do właściwych adresów.

6. Zakres podmiotowy

Mieszkania, budynki mieszkalne, zbiorowego zakwaterowania oraz niemieszkalne, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Efekty budownictwa. Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę, rozbudowę lub przebudowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym; liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.
Inne źródła danych

Dane pozyskiwane z systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC), będącego składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz współrzędne x, y.
Wykorzystanie danych urzędów gmin opisanych w załączniku nr 2 ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych ze spółdzielni mieszkaniowych opisanych w załączniku nr 2 ust. 18 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje umożliwiające ocenę zasobów mieszkaniowych pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, powierzchni, liczby izb, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj właściciela mieszkania.
Informacje umożliwiające ocenę zasobów budynkowych m.in. pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, wielkości powierzchni, liczby mieszkań, wieku budynku, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj budynku, rodzaj właściciela budynku.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.