Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.04
2. Temat badania
Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych (z uwzględnieniem energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych), zastosowanych technikach i urządzeniach mających wpływ na efektywność energetyczną, w latach nieobjętych badaniem ankietowym E-GD oraz dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zjawiska ubóstwa energetycznego. Wykonanie badania pozwoli na poprawę jakości i dokładności krajowych bilansów energii oraz ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej sektora gospodarstw domowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii,
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej,
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2146 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Rozchody gospodarstw domowych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Ciepło i energia elektryczna. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Aktywność ekonomiczna. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.
Inne źródła danych

Dane pozyskane z badania 1.44.04 Pbssp na rok 2021.Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).Informacje sprzedawców pomp ciepła.Informacje pochodzące z programów: Mój Prąd i Czyste Powietrze.Informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kierunki użytkowania.
Wyposażenie gospodarstw domowych w urządzenia zużywające paliwa i energię, prywatne środki transportu, wydatki na paliwa i energię w gospodarstwach domowych, charakterystyka gospodarstw domowych, w przekrojach: kraj.
Sposób ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, w przekrojach: kraj.
Charakterystyka paliw z biomasy oraz urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (kolektorów słonecznych, pomp ciepła), w przekrojach: kraj.
Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki mierzące zjawisko ubóstwa energetycznego, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2021 i 2022” (Listopad 2023),
 • „Zużycie paliw i nośników energii w 2022 r.” (Grudzień 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Energy (Listopad 2023).
Tablice publikacyjne
 • „Ubóstwo energetyczne w 2022 r. – ARE w im. MKiŚ” (Grudzień 2023),
 • „Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2022 r. – ARE w im. MKiŚ” (Grudzień 2023).