Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.06
2. Temat badania
Partie polityczne
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących partie polityczne, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • Sejm, Senat.

6. Zakres podmiotowy

Partie polityczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej . Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej . Realizowana pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba aktywnych partii politycznych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2; udział we władzach.
Struktury organizacyjne partii politycznych, w przekrojach: udział we władzach.
Zasięg działalności partii politycznych, w przekrojach: teren prowadzenia działalności.
Formy działalności statutowej partii politycznych, w przekrojach: rodzaj działalności statutowej, udział we władzach.
Członkostwo w partiach politycznych, zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, inne formy pracy płatnej, praca społeczna, w przekrojach: płeć, udział we władzach.
Przychody partii politycznych, w przekrojach: rodzaj przychodów, udział we władzach.
Formy współpracy partii z innymi podmiotami i problemy w działalności, w przekrojach: udział we władzach.
Koszty partii politycznych, w przekrojach: rodzaj kosztów.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne partii politycznych, w przekrojach: udział we władzach.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Sektor non-profit w 2022 r.” (Październik 2024).
Informacje sygnalne
  • „Partie polityczne w 2022 r.” (Styczeń 2024).