Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.06
2. Temat badania
Kadra medyczna ochrony zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zasobach kadrowych w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności o liczbie uprawnionych do wykonywania wybranych zawodów medycznych, o pracujących bezpośrednio z pacjentem oraz o pracujących według różnych form zatrudnienia, dla wybranych zawodów medycznych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Sejm, Senat,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • ambasady zagraniczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Kadra medyczna.

7. Zakres przedmiotowy

Kadra medyczna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Cechy demograficzne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej. Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Apteki i punkty apteczne oraz osoby w nich pracujące.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.29.09 Apteki,
1.25.07 Pomoc społeczna,
1.20.05 Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,
1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie,
1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.80.01 System Jednostek Statystycznych – operaty.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Lekarze specjaliści, lekarze dentyści specjaliści, w przekrojach: kraj, rodzaj i stopień specjalizacji.
W badaniach MZ: dane o kadrze medycznej pracującej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym według głównego miejsca pracy, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, wybrane zawody medyczne, płeć.
W badaniach MZ: dane o lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych, w przekrojach: kraj, województwa, specjalizacje i specjalności.
W badaniach MSWiA: dane o lekarzach w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w przekrojach: kraj, województwa, specjalizacje i specjalności, płeć.
W badaniach MZ: dane o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego pracujących w urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych uczelniach kształcących kadrę medyczną, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa, w przekrojach: kraj, województwa, zawody medyczne i specjalności, płeć.
Dane o wybranych zawodach medycznych (lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, farmaceutach, fizjoterapeutach, diagnostach laboratoryjnych) w systemie opieki zdrowotnej, w tym informacja o liczbie osób posiadających prawo wykonywania zawodu, liczbie pracujących bezpośrednio z pacjentem według głównego miejsca pracy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, powiaty, płeć.
W badaniach MSWiA: dane o pracownikach ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w tym pracujący według głównego miejsca pracy, w przekrojach: kraj, województwa, płeć, wybrane specjalizacje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Polska w liczbach 2024” (maj 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2023 r.” (grudzień 2024).
Publikacje innych jednostek
 • „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2024” (październik 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona zdrowia (październik 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Statystyki zdrowia – Zdrowie (październik 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – Opieka nad dziećmi i młodzieżą (maj 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny – Świadczenia na rzecz rodziny (wrzesień 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Kadra medyczna (październik 2023).