Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.21
2. Temat badania
Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pasywów w wartości nominalnej dotyczących gotówki i depozytów, papierów wartościowych innych niż akcje (poza instrumentami pochodnymi), pożyczek, zgodnie z zasadami ESA oraz stanu aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych rządom krajów Unii Europejskiej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja samorządowa – województwo,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja samorządowa – powiat,
  • administracja samorządowa – gmina, miasto,
  • NBP.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz Systemu Rachunków Narodowych (SNA), a także metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednostki spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Pasywa według następujących instrumentów (w wartości nominalnej): gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz aktywa finansowe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych.
Inne źródła danych

System informacyjny Ministerstwa Finansów dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych przedstawia skonsolidowany dług w wartości nominalnej niespłacony na koniec danego kwartału, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory: instytucji rządowych, samorządowych i ubezpieczeń społecznych.
Informacje dotyczące pożyczek międzyrządowych zawierające kwartalne dane obejmujące należności z tytułu pożyczek udzielonych innym rządom krajów Unii Europejskiej, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki finansów publicznych – Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych (maj 2023, lipiec 2023, październik 2023, styczeń 2024).