Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.04
2. Temat badania
Migracje zagraniczne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o migracjach zagranicznych pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów emigracji i imigracji, a także charakterystyki demograficzno-społecznej migrantów. Wyniki badania stanowią element bilansów stanu i struktury ludności, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych. Wyniki badania dotyczące migracji długookresowych są wykorzystywane w szacunkach ludności rezydującej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/851 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 1).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • ambasady zagraniczne,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do przygotowania charakterystyki osób migrujących.

6. Zakres podmiotowy

Osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania, wyjechały z RP (emigracja), osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania, przybyły z zagranicy (imigracja), cudzoziemcy w Polsce, którym wydano zezwolenie na pracę w Polsce, mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce, mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą, wydane wizy Schengen i wizy krajowe, wydane Karty Polaka.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Cudzoziemcy w Polsce. Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba wydanych zezwoleń na pracę, w tym przedłużeń, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.14 Zasoby migracyjne.
Inne źródła danych

Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej; zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i kierunki migracji zagranicznych na pobyt stały (imigracji i emigracji) oraz charakterystyka demograficzno-społeczna migrantów, w przekrojach: kraj, województwa, wybrane dane dla NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, powiatów i gmin, kraj wyjazdu / poprzedniego zamieszkania, płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo migrantów.
Liczba imigracji na pobyt czasowy, kraje poprzedniego zamieszkania oraz charakterystyka demograficzno-społeczna imigrantów, w przekrojach: kraj, województwa, kraj poprzedniego zamieszkania imigrantów (dotyczy osób, które zameldowały się na pobyt czasowy), płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo.
Liczba i kierunki emigracji na pobyt czasowy oraz charakterystyka demograficzno-społeczna emigrantów, w przekrojach: kraj, województwa, kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności), płeć, wiek, obywatelstwo.
Liczba cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, w przekrojach: kraj, województwa, płeć, obywatelstwo, okres ważności zezwolenia.
Liczba wydanych Kart Polaka, w przekrojach: kraj, w którym przyznano Kartę Polaka, płeć, wiek.
Liczba wydanych wiz Schengen oraz wiz krajowych, w przekrojach: kraj wydania wizy, płeć, wiek, obywatelstwo.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024” (grudzień 2024),
 • „Sytuacja demograficzna Polski do roku 2023” (sierpień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Demograficzny 2024” (listopad 2024).
Internetowe bazy danych
 • Demografia – Migracje ludności – Emigracja – dane roczne (maj 2024),
 • Demografia – Migracje ludności – Imigracje – dane roczne (maj 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Ludność – Migracje wewnętrzne i zagraniczne (czerwiec 2024),
 • Demografia – Migracje ludności – Imigracje – dane półroczne (październik 2023, kwiecień 2024),
 • Demografia – Migracje ludności – Emigracje – dane półroczne (październik 2023, kwiecień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Ludność – Migracje wewnętrzne i zagraniczne – dane półroczne (listopad 2023, czerwiec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Demografia – Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (lipiec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Demografia – Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (lipiec 2024).