Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.06
2. Temat badania
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw pracy; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy (w tym niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy) zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywana przez podmioty.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 poz. 735).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Bezrobotni i poszukujący pracy, zarejestrowani w urzędach pracy, przychody i wydatki Funduszu Pracy. Podmioty gospodarki narodowej, zgłaszające wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej oraz zgłaszające liczbę zakładów pracy oraz liczbę osób objętych zgłoszeniami zwolnień grupowych, zwolnieniami grupowymi i zwolnieniami monitorowanymi.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Poszukiwanie pracy. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Poradnictwo zawodowe. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy. Umowy z agencjami zatrudnienia. Programy specjalne i regionalne. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane – liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych zgłoszeniami lub zwolnieniami, w przekrojach: sektory własności.
Liczba wypłaconych zasiłków i świadczeń przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań adresowanych do osób bezrobotnych (i innych podmiotów) dla wybranych kategorii bezrobotnych.
Wpływy i wydatki oraz stan środków pieniężnych Funduszu Pracy, w przekrojach: rodzaje przychodów i wydatków.
Wydatki Funduszu Pracy związane z efektywnością programów na rzecz promocji zatrudnienia, w przekrojach: wybrane formy aktywizacji zawodowej.
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej, w przekrojach: bezrobotni, poszukujący pracy, inni klienci urzędów pracy, płeć, szczególna sytuacja na rynku pracy, miejsce zamieszkania, cudzoziemcy.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, w przekrojach: zawody.
Liczba i struktura bezrobotnych, w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, wiek, płeć, poziom wykształcenia, kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, grupy wieku, płeć, długotrwale bezrobotni, kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, miejsce zamieszkania (miasto, wieś), kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, doświadczenie zawodowe (staż pracy, zawód) i czas pozostawania bez pracy, kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, płynność bezrobocia (napływ i odpływ z rejestrów urzędów pracy według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.” (wrzesień 2023).
Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024” (grudzień 2024),
 • „Bezrobocie rejestrowane 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024),
 • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Stopa bezrobocia rejestrowanego (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy (kwiecień 2023, lipiec 2023, październik 2023, styczeń 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy – Wydatki Funduszu Pracy (kwiecień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Bezrobocie rejestrowane (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Tablice publikacyjne
 • „Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania MRiPS-07– strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych” (wrzesień 2023, marzec 2024),
 • „Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównanie sezonowo w latach 2011–2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).