Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MEN SIO 08 - wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
  • 30 września
4 Cechy organizacyjno-prawne Typ jednostki oświatowej Zmienna jakościowa
  • 30 września
5 Dane identyfikacyjne Nazwa organu prowadzącego jednostkę Zmienna opisowa
  • 30 września
6 Cechy organizacyjno-prawne Rok przekazania jednostki oświatowej Zmienna określająca czas
  • 30 września
7 Cechy organizacyjno-prawne Organ prowadzący jednostkę Zmienna jakościowa
  • 30 września