Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.17
2. Temat badania
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw turystyki; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat liczby podróży nierezydentów do Polski, wartości wydatków poniesionych w związku z podróżą do Polski, charakterystyka pobytu w Polsce przyjeżdżających z zagranicy oraz uzyskanie informacji o przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego, a także oszacowanie ruchu granicznego na granicy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 23, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • NBP,
  • organizacje międzynarodowe,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Osoby nierezydenci, w tym turyści i odwiedzający jednodniowi opuszczający Polskę, osoby (zamieszkałe w Polsce oraz za granicą) przekraczające granicę Polski z innymi krajami Unii Europejskiej. Środki transportu, pojazdy przekraczające granicę Polski z innymi krajami Unii Europejskiej.

7. Zakres przedmiotowy

Ruch graniczny. Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi. Ruch pasażerów w portach morskich. Ruch osobowy cudzoziemców. Ruch osobowy obywateli polskich.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.30.11 Ruch graniczny,
1.50.01 Transport morski i przybrzeżny.
1.30.03 Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura przekroczeń granicy Polski z krajami Unii Europejskiej, w przekrojach: granice.
Liczba podróży do Polski nierezydentów - turystów i odwiedzających jednodniowych, w przekrojach: kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje).
Charakterystyka nierezydentów przyjeżdżających do Polski, w przekrojach: główny cel przyjazdu, sposób organizacji przyjazdu, płeć, wiek, odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Charakterystyka pobytu przyjeżdżających do Polski nierezydentów, w przekrojach: długość pobytu, rodzaj bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzane województwa.
Wydatki turystów przyjeżdżających z zagranicy w związku z podróżą do Polski, w przekrojach: rodzaje (zakwaterowanie, wyżywienie, zakupy), cele podróży, długość pobytu, kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje).
Wydatki odwiedzających jednodniowych przyjeżdżających do Polski z zagranicy, w przekrojach: kraj stałego zamieszkania (wybrane kraje).
Charakterystyka przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego, w przekrojach: granice.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Turystyka w 2020 r. (Czerwiec 2021),
  • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 r. (Październik 2021).
Publikacje innych jednostek
  • Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w I półroczu 2020 roku; w 2020 r. (Listopad 2020, Maj 2021).
Informacje sygnalne
  • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 r. (dane kwartalne) (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021).