Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.03
2. Temat badania
Użytkowanie gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak: przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przepływ ziemi między gospodarstwami. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia bilansu gruntów według rodzaju użytków rolnych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 1, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Użytkowanie gruntów. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników. Rolnictwo ekologiczne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Cechy organizacyjno-prawne. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty.
Inne źródła danych

Powszechny Spis Rolny 2020.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Użytkowanie gruntów (siedziba użytkownika), w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); formy własności i użytkowania; grupy użytków; uprawy i grupy upraw; grupy obszarowe gospodarstw, użytków rolnych i upraw.
Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2).
Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); formy własności i użytkowania; grupy użytków.
Liczba i wielkość gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych), w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); formy własności; grupy obszarowe.
Zmiany zachodzące w grupach obszarowych gospodarstw rolnych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); formy własności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Użytkowanie gruntów (Grudzień 2021).