Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.01
2. Temat badania
Transport kolejowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze usług przewozowych towarowych i pasażerskich.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 1).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spółka z o.o.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych na których obowiązuje prędkość 120-160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym stacji węzłowych, stacji pasażerskich (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), terminali towarowych, liczba czynnych dworców (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województwa.
Tabor kolejowy (stan w dniu 31 XII), w tym tabor przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru, średni wiek taboru, w przekrojach: rodzaje taboru kolejowego.
Praca taboru kolejowego (brutto tonokilometry, pociągokilometry i wagonokilometry), w przekrojach: rodzaje trakcji, rodzaje pociągów.
Przewozy ładunków transportem kolejowym, w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i towarów niebezpiecznych), kierunki komunikacji, rodzaj i liczba przesyłek, strefy odległości w komunikacji wewnętrznej.
Przewozy transportem kolejowym - intermodalne, w przekrojach: kierunki komunikacji, rodzaje jednostek ładunkowych.
Przewozy transportem kolejowym ładunków eksportowanych, importowanych i tranzytowych, w przekrojach: kraje ich przeznaczenia i pochodzenia, grupy ładunków.
Przewozy pasażerów z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz kuszetkach, w przekrojach: rodzaje biletów i taryf, rodzaje pociągów, klasy wagonów, rodzaje komunikacji (przewozy pociągami regionalnymi, międzywojewódzkimi i międzynarodowymi).
Liczba pasażerów przewiezionych (odprawionych) koleją, w przekrojach: kraj, województwa.
Przewozy pasażerów transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: kraje przyjazdu i wyjazdu pasażerów, klasy wagonów.
Długość linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czołowe i pośrednie), liczba i nominalna pojemność oraz przeciętna dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, pociągokilometry, liczba pasażerów metra.
Wydatki na infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy (nakłady inwestycyjne, wydatki bieżące).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport kolejowy (Listopad 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Rail transport (Grudzień 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Transport. Poczta i Telekomunikacja (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Przewozy ładunków i pasażerów (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Kolejowy/Przewozy pasażerów (Grudzień 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Kolejowy/Przewozy ładunków (Grudzień 2020).