Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.08
2. Temat badania
Transport lotniczy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług lotniczych świadczonych przez przewoźników i przez porty lotnicze oraz o flocie statków powietrznych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dokonujące przewozów transportem lotniczym, podmioty zarządzające lotniskami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, organ zarządzający przestrzenią powietrzną.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja. Przewozy pasażerów. Przewozy ładunków. Porty lotnicze.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sieć lotnicza: liczba tras lotniczych, liczba państw i liczba miast, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza, w przekrojach: sieć krajowa i zagraniczna.
Statki powietrzne lotnictwa cywilnego, w przekrojach: rodzaje statków, masa startowa.
Samoloty polskich przewoźników transportu lotniczego rozkładowego, w przekrojach: typy samolotów, rodzaje statków powietrznych.
Przewozy pasażerów i ładunków polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaj ruchu, rodzaj przewozów, rodzaj komunikacji.
Oferowana praca przewozowa i przebyte km przez samoloty polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaj komunikacji, rodzaj ruchu.
Ruch samolotów w portach lotniczych, w przekrojach: rodzaj lotnictwa (lotnictwo handlowe z wydzieleniem samolotów przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych, lotnictwo ogólne, tj. General Aviation), rodzaj ruchu (krajowy i międzynarodowy), porty lotnicze.
Ruch pasażerów w portach lotniczych, z wydzieleniem przewozów samolotami polskimi, w przekrojach: porty lotnicze, rodzaj ruchu (krajowy i międzynarodowy), kierunek ruchu (pasażerowie przybyli z portów, pasażerowie odprawieni do portów).
Przeładunek ładunków w portach lotniczych, w przekrojach: porty lotnicze, rodzaj ruchu (krajowy, międzynarodowy).
Operacje lotnicze (starty i lądowania) statków powietrznych, w przekrojach: porty lotnicze, loty lotnictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation); loty w przestrzeni kontrolowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej; loty wykonywane według przepisów IFR i według przepisów VFR.
Przewozy pasażerów samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (kategorii 2 lub 3) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE (pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni), w przekrojach: rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), kraje przyjazdu lub wyjazdu; rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), miasta przyjazdu lub wyjazdu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Transport lotniczy (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Ruch samolotów w portach lotniczych (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Przewozy pasażerów (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Lotniczy/Tabor (Grudzień 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Air transport (Grudzień 2021).