Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.04
2. Temat badania
Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sposobach wykonywania orzeczeń i decyzji sądowych, o tymczasowo aresztowanych, warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, nieletnich, wobec których wykonywane są środki wychowawcze i poprawcze, osobach pełnoletnich, wobec których wykonywane są dozory.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
  • administracja rządowa,
  • Sejm, Senat,
  • organizacje międzynarodowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Orzeczenia sądów. Osadzeni. Zakłady karne i areszty śledcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy

Wykonywanie orzeczeń. Wykonywanie dozorów. Informacja o osobach skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, tymczasowo aresztowanych, ukaranych za wykroczenia. Nauczanie skazanych. Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych, hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych. Zatrudnienie odbywających kary. Informacje o wychowankach w schronisku dla nieletnich. Kształcenie wychowanków w zakładzie. Kuratorska służba sądowa. Pomoc postpenitencjarna. Księgozbiory. Przychodnie. Szpitale. Zabiegi lecznicze.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane ze Statystycznego systemu informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości:
- wykonywanie orzeczeń.
- wykonywanie dozorów.
- kuratorska służba sądowa.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Osadzenia i zwolnienia z zakładów karnych i aresztów śledczych, skreśleni z ewidencji, poprzednio karani, recydywiści, kary zastępcze, zatrudnienie odbywających kary, pomoc postpenitencjarna, samoagresje, zgony, ucieczki.
Skazani, osądzeni i ukarani, w przekrojach: płeć, wiek, rodzaje przestępstw i odbywanych wyroków.
Wykonywanie środków wychowawczych, poprawczych i resocjalizacyjnych, w przekrojach: kraj.
Wykonywanie orzeczeń przez sądy oraz informacje o kuratorskiej służbie sądowej, w przekrojach: kraj.
Księgozbiory, przychodnie, szpitale, zabiegi lecznicze w zakładach karnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (Grudzień 2020, Marzec 2021),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej - Służba Więzienna (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).