Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.15
2. Temat badania
Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania kwartalnych i rocznych danych o aktywach i pasywach finansowych oraz ich zmianach wynikających z transakcji dla sektorów instytucjonalnych, które służą do oceny procesów finansowania zachodzących w gospodarce oraz w celu wypełnienia wymogów określonych przez Europejski Bank Centralny oraz Eurostat.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG),
  • Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2013/24) (Dz. Urz. UE L 2 z 07.01.2014, str. 34, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • inny użytkownik,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o instrumentach finansowych, dla kwartalnych stanów i transakcji nieskonsolidowanych oraz rocznych stanów i transakcji nieskonsolidowanych i skonsolidowanych, w podziale na: złoto monetarne i SDR, gotówkę i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe i akcje/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji; instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników, pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia dla sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych łącznie z instytucjami działającymi na rzecz gospodarstw domowych oraz zagranicy opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ESA.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.67.14 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Inne źródła danych

Dane z systemów informacyjnych: Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego; dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje nieskonsolidowane oraz roczne rachunki finansowe, stany i transakcje nieskonsolidowane i skonsolidowane, obejmujące aktywa i pasywa w podziale na instrumenty finansowe, w przekrojach: sektory (i najważniejsze podsektory) instytucjonalne określone w ESA.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych publikowane na stronie internetowej NBP (Październik 2021),
  • Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych publikowane na stronie internetowej NBP (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu European Sector Accounts - Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych (Październik 2021),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Europejskiego Banku Centralnego Sector Accounts - Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).