Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.01
2. Temat badania
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji mieszkaniowej - stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki i warunkach mieszkaniowych, pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej oraz kosztach utrzymania zasobów lokalowych.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego,
 • Strategia rozwoju województwa łódzkiego,
 • Krajowa Polityka Miejska.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Zasoby mieszkaniowe.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby mieszkaniowe. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, formy budownictwa.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej.
Inne źródła danych

Bilans zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy oraz dodatkowo w układzie: miasto i wieś, dzielnice m.st. Warszawy.
Liczba mieszkań chronionych, które mają zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, w przekrojach: kraj, województwa.
Informacje z zakresu zasobów mieszkaniowych m.in. o liczbie i powierzchni użytkowej mieszkań, zmianie stanu zasobów mieszkaniowych, w tym: sprzedaży i reprywatyzacji mieszkań, zasobów mieszkaniowych nie spełniających standardów technicznych, infrastrukturze technicznej zasobów gminnych, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gminy .
Zaległości w opłatach za mieszkanie i podjęte działania eksmisyjne oraz przeprowadzone remonty, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gminy .
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych, składniki kosztów oraz stawki opłat za lokale, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty.
Najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń od gminy, grunty przeznaczone i przekazane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, wypłacane przez gminy dodatki mieszkaniowe, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice M.St. Warszawy.
Budynki mieszkalne przekazane w administrację zarządcom, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Gospodarka mieszkaniowa 2020 r. (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Dodatki mieszkaniowe (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Ubytki w zasobach mieszkaniowych (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Stan zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Dodatki mieszkaniowe (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Zasoby mieszkaniowe (Październik 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Remonty i modernizacje komunalnych zasobów mieszkaniowych (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych wg form własności (Listopad 2021).