Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.09
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianie cen mieszkań, domów, gruntów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz poziomu czynszów, pustostanów, stopy kapitalizacji dla rynku nieruchomości komercyjnych w miastach wojewódzkich Polski i aglomeracjach / obszarach metropolitarnych oraz ośrodkach stanowiących centra powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych województw. Analiza prowadzona jest z punktu widzenia polityki pieniężnej i stabilności sektora finansowego oraz poprawy przejrzystości funkcjonowania sektora nieruchomości.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • NBP,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości: lokalowe, budynkowe, gruntowe, będące przedmiotem obrotu (transakcji kupna, sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe. Wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości. Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości. Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości. Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.26.04 Obrót nieruchomościami.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom i dynamika średniej ceny mieszkania, w przekrojach: rodzaj ceny (ofertowa, transakcyjna); miasto; rodzaj rynku (pierwotny, wtórny).
Poziom i dynamika średnich czynszów dla poszczególnych nieruchomości komercyjnych, w przekrojach: rodzaj nieruchomości komercyjnych (biurowe, handlowe, magazynowe).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2020 r. (Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021, Czerwiec 2021),
 • Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2020 roku (Wrzesień 2021).