Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.01
2. Temat badania
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ogłaszanie w określonych terminach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informacji dotyczących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych do badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • Sejm, Senat,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – województwo.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Szacunki dotyczące wynagrodzeń zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 – Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej – Pbssp 2010). Dane pozyskiwane w ramach PBSSP w 2018 r. z zestawów SOF-1, SOF-2, SOF-3 dotyczące szacunków wynagrodzeń osób zatrudnionych w organizacjach członkowskich-fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, sekcje i działy PKD, sektory własności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w roku i drugim półroczu 2022 r.” (Luty 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.” (Listopad 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (miesiące 2022 roku)” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (miesiące 2022 roku)” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (kwartały 2022 roku)” (Kwiecień 2022, Lipiec 2022, Październik 2022, Styczeń 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (kwartały 2022 roku)” (Kwiecień 2022, Lipiec 2022, Październik 2022, Styczeń 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r.” (Styczeń 2023),
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r.” (Styczeń 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. (dane kwartalne)” (Maj 2022, Sierpień 2022, Listopad 2022, Luty 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.” (Luty 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.” (Luty 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r.” (Luty 2023),
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie kwoty bazowej w 2022 r.” (Luty 2023).
Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023” (Grudzień 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2023” (Listopad 2023),
 • „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2022” (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Kwiecień 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023” (Grudzień 2023),
 • „Biuletyn statystyczny 2022” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023” (Grudzień 2023),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023” (Lipiec 2023),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2022” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2023” (Grudzień 2023),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2022” (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Kwiecień 2023).
Informacje sygnalne
 • „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r.” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (Sierpień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (Grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (Listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Przeciętne zatrudnienie według sekcji (Listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dane kwartalne) (Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022, Kwiecień 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według PKD 2007 (Grudzień 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Wynagrodzenia i świadczenia społeczne – Wynagrodzenia – Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw według PKD 2007 (dane krótkookresowe) (Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023, Luty 2023).