Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.52 Leśnictwo i łowiectwo

1. Symbol
1.52.01
2. Temat badania
Zasoby leśne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne, ich stan zdrowotny i występujące zagrożenia. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Lasy.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby leśne. Zagrożenia i ochrona lasu. Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów,
1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej,
1.45.03 Użytkowanie gruntów.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia gruntów leśnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności leśnej.
Stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej, skład gatunkowy, klasy wieku, typy siedliskowe lasu.
Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, kierunki wyłączenia, typy siedliskowe lasu.
Powierzchnia lasów ochronnych, w przekrojach: kraj, województwa, kategorie lasów ochronnych.
Liczba i powierzchnia pożarów lasów, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Stan zdrowotny lasów i uszkodzenia drzew, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, klasy defoliacji, odbarwienia i uszkodzeń drzew, gatunki drzew, formy własności leśnej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2024” (listopad 2024),
 • „Ochrona środowiska 2024” (listopad 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Leśnictwo w 2023 r.” (czerwiec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Leśnictwo i łowiectwo – Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (czerwiec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Leśnictwo – Powierzchnia gruntów leśnych (wrzesień 2024).