Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.08
2. Temat badania
Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartościach i strukturze obrotów według produktu oraz siedziby odbiorcy przedsiębiorstw świadczących wybrane usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.
Dane osobowe:

Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości danych, niezbędne jest objęcie zakresem podmiotowym badania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych m.in. w celu ograniczenia zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestru administracyjnego.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do podklasy 58.21.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 71.20.A, 71.20.B, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 78.10.Z, 78.20.Z, 78.30.Z.

7. Zakres przedmiotowy

Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba podmiotów świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej oraz wartość obrotów i ich struktury, w przekrojach: produkt; siedziba odbiorcy (kraj, UE, poza UE); sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2020 (Wrzesień 2022).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Structural Business Statistics - Annex VIII (Październik 2022).