Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.07
2. Temat badania
Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i potencjale jednostek reintegracyjnych oraz o podmiotach je prowadzących.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne. Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Zakłady aktywności zawodowej. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba jednostek reintegracyjnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty.
Centra integracji społecznej, w przekrojach: forma prawna podmiotu prowadzącego; kraj, makroregiony, województwa.
Kluby integracji społecznej, w przekrojach: forma prawna podmiotu prowadzącego; kraj, makroregiony, województwa.
Zakłady aktywności zawodowej, w przekrojach: forma prawna podmiotu prowadzącego; kraj, makroregiony, województwa.
Warsztaty terapii zajęciowej, w przekrojach: forma prawna podmiotu prowadzącego; kraj, makroregiony, województwa.
Uczestnicy zajęć w centrach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony i województwa, grupy dotknięte wykluczeniem społecznym.
Przychody w centrach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony, województwa; źródła przychodów.
Uczestnicy zajęć w klubach integracji społecznej, w przekrojach: makroregiony, województwa.
Zatrudnieni w zakładach aktywności zawodowej, w przekrojach: makroregiony, województwa; stopień niepełnosprawności.
Uczestnicy zajęć w warsztatach terapii zajęciowej, w przekrojach: makroregiony i województwa, płeć.
Koszty działalności zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, w przekrojach: makroregiony i województwa, źródła finansowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r. (Listopad 2021).