Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.14
2. Temat badania
Zasoby migracyjne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze zasobów migracyjnych tj.: o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce według kraju urodzenia i obywatelstwa, a także mieszkańcach innych krajów przebywających w Polsce czasowo i mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (charakterystyka demograficzno-społeczna).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • ambasady zagraniczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.

6. Zakres podmiotowy

Osoby rezydujące w Polsce, mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą, mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce, osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania, przybyły do Polski w ramach repatriacji. Cudzoziemcy w Polsce, cudzoziemcy, którzy posiadali ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;
cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski dotyczące legalizacji pobytu na terytorium Polski, w szczególności:
- którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
- którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
- którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
- którzy złożyli wnioski o udzielenie azylu,
- którzy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej,
- którzy otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- którzy złożyli wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
- którzy złożyli wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE,
- którzy złożyli wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
- którzy złożyli wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
cudzoziemcy, którym udzielono zgodę na pobyt na terytorium Polski, w szczególności:
- którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy,
- którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
- którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
- którym udzielono azylu,
- którym nadano status uchodźcy,
- którym udzielono ochrony uzupełniającej,
- którym udzielono zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
- którym wydano zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
- którym wydano dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE,
- którym wydano kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
- którym wydano kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
oraz obywatele państw trzecich:
- co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium Polski,
- w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa,
- którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w poprzednim tiret, faktycznie opuścili terytorium Polski;
- którym odmówiono wjazdu na terytorium Polski na granicy zewnętrznej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty.
1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse,
Inne źródła danych

Wyniki NSP 2011, dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych, zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywających za granicą (baza Eurostatu, baza OECD).
Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 ust. 2. do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w załączniku nr 2 ust. 8. do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo i kraj poprzedniego zamieszkania; kraj, województwa.
Dane o stałych mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo oraz kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności); kraj, województwa.
Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo, kraj urodzenia.
Dane o cudzoziemcach posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo i rodzaj zezwolenia; dane dla Polski.
Dane o cudzoziemcach studiujących w Polsce, w przekrojach: płeć i obywatelstwo; dane dla Polski.
Dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, w przekrojach: kraj poprzedniego obywatelstwa, tryb nabycia obywatelstwa; dane dla Polski.
Liczba cudzoziemców w Polsce: którzy otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na pobyt stały, na pobyt czasowy; którzy ubiegali się o udzielenie ochrony międzynarodowej; którym przyznano status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany, w przekrojach: obywatelstwo i płeć; dane dla Polski.
Liczba obywateli UE: którzy otrzymali zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Polsce, którzy otrzymali dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce oraz członkowie rodzin obywateli UE, którzy otrzymali kartę pobytu członka rodziny obywatela UE w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo, płeć.
Liczba osób i rodzin przybyłych do Polski w ramach repatriacji oraz o liczba wniosków w sprawie repatriacji i liczba wydanych wiz repatriacyjnych, w przekrojach: kraj wydania wizy repatriacyjnej; kraj, wybrane dane dla województw.
Szacunkowa liczba stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu w dniu 31 grudnia), w przekrojach: kraj przebywania; dane dla Polski.
Liczba obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP; obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium RP; obywateli państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium RP oraz obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium RP, w przekrojach: obywatelstwo, płeć, wiek, przyczyna odmowy wjazdu do Polski, rodzaj granicy, na której odmówiono wjazdu do Polski; kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Demograficzny 2021 (Listopad 2021),
 • Sytuacja demograficzna Polski do roku 2020. Migracje ludności (Sierpień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne (Maj 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane roczne (Maj 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracja - dane roczne (Maj 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracje - dane półroczne (Październik 2020),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane półroczne (Październik 2020),
 • Demografia - Migracje ludności - Imigracje - dane półroczne (Kwiecień 2021),
 • Demografia - Migracje ludności - Emigracje - dane półroczne (Kwiecień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne – dane półroczne (Czerwiec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Migracje wewnętrzne i zagraniczne – dane półroczne (Listopad 2020).