Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.01
2. Temat badania
Transport morski i przybrzeżny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, stanie załogi, morskich statkach pod polską banderą, przewozach ładunków i pasażerów przez polskich przewoźników morskich, obrotach ładunkowych (z wyodrębnieniem tranzytu), o ruchu pasażerów i statków (łącznie z danymi o statkach) oraz nabrzeżach w portach morskich.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,
 • Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej dysponujące portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich, urzędy morskie, zarządy portów morskich, armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrzeżnych statków transportowych, towarzystwa klasyfikujące morskie statki podnoszące polską banderę.

7. Zakres przedmiotowy

Porty morskie. Żegluga morska i przybrzeżna.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przewozy ładunków wykonane przez polskich operatorów transportu morskiego morską i przybrzeżną flotą transportową, w przekrojach: rodzaj żeglugi, zasięg pływania, relacje przewozowe (przywóz do portów polskich, wywóz z portów polskich, między portami obcymi, między portami polskimi, przewozy wewnątrzportowe), grupy ładunkowe lub wybrane grupy towarowe, ładunki tranzytowe i ładunki polskiego handlu zagranicznego.
Praca przewozowa wykonana morską i przybrzeżną flotą transportową przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego w tysiącach tonokilometrów, w przekrojach: rodzaje żeglugi i zasięgi pływania.
Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej i krajowej (pomiędzy polskimi portami, wewnątrzportowe), z wyodrębnieniem przewozów promowych i przewozów kierowców samochodów ciężarowych transportowanych promami – liczba pasażerów, praca przewozowa, średnia odległość przewozu pasażera.
Liczba statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, nośność, pojemność brutto, prędkość konstrukcyjna statków, w przekrojach: rodzaje statków, bandery, wiek statków.
Zmiana w stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Stan załogi statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Obroty ładunkowe w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków i towarów, liczba jednostek ładunkowych z ładunkiem lub bez, relacja (wyładunek lub załadunek), miejsce załadunku lub wyładunku.
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków, kraje tranzytujące.
Zdolność przeładunkowa portów morskich, w przekrojach: kategorie i wybrane grupy ładunkowe.
Ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miejsce zaokrętowania lub wyokrętowania, miesiące, typy statków i portów.
Liczba, pojemność brutto i netto oraz nośność statków zawijających do portów morskich, w podziale na statki z ładunkiem i pod balastem, w przekrojach: porty morskie, typy statków, bandery, przynależność państwowa przewoźnika, wejście lub wyjście statku.
Długość nabrzeży w portach morskich: nadające się do eksploatacji, nowe, zmodernizowane, w przekrojach: porty morskie.
Morskie statki pod polską banderą – liczba statków, pojemność brutto i netto, nośność, długość, szerokość, zanurzenie, moc silników, średni wiek, w przekrojach: rodzaje statków.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Transport – wyniki działalności w 2023 r.” (wrzesień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Gospodarka morska w Polsce 2023 r.” (kwiecień 2024).
Internetowe bazy danych
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Transport i łączność – Transport morski (wrzesień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Transport i łączność – Transport morski (wrzesień 2024).