Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
I-01 - sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
2 Cechy organizacyjno-prawne Czy jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • Nakłady na nowe - rodzaje środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
 • Import - rodzje środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • Nabycie używanych środków trwalych - Klasyfikacja środków trwałych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego - z importu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Dotacje
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartość firmy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Nakłady inwestycyjne Nakłady na oprogramowanie komputerowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Nakłady inwestycyjne Nakłady na wartości niematerialne i prawne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Nakłady inwestycyjne Nakłady na roboty budowlano-montażowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing
 • Klasyfikacja środków trwałych - leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Środki trwałe brutto Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozadwczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing
 • Klasyfikacja środków trwalych - leasing
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
23 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Rodzaj prowadzonej działalności Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
25 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
26 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje do działalności podstawowej
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok