Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.01
2. Temat badania
Organizacje pozarządowe i społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz społeczne jednostki wyznaniowe, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, samorząd gospodarczy, społeczne jednostki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa społeczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej . Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykaz przedsiębiorstw społecznych z Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Struktura organizacyjna, zasięg oraz warunki prowadzenia działalności, odbiorcy działalności, rodzaje oraz formy działalności w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji.
Dziedziny działalności statutowej organizacji sektora non-profit, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji.
Członkostwo, praca społeczna oraz inne formy pracy w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, płeć, rodzaj organizacji.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, płeć, niepełnosprawność, rodzaj organizacji.
Przychody w organizacjach sektora non-profit i ich struktura, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, źródła przychodów, rodzaj organizacji.
Koszty, środki trwałe i nakłady inwestycyjne w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: kraj, rodzaj organizacji.
Działalność przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Organizacje pozarządowe w 2024 r.” (październik 2026).
Informacje sygnalne
 • „Działalność organizacji pozarządowych w 2024 r. – wyniki wstępne” (grudzień 2025).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Gospodarka społeczna – Sektor non-profit (styczeń 2026),
 • Bank Danych Lokalnych – Gospodarka społeczna – Sektor Non-Profit (styczeń 2026).