Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.08
2. Temat badania
Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wymianie towarowej Polski z wszystkimi krajami oraz ocena skali rozwoju wymiany międzynarodowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę światową. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania szeroko rozumianej informacji o wielkości, kierunkach i głównych partnerach wymiany towarowej Polski z wszystkimi krajami, do sporządzania miesięcznych informacji o sytuacji gospodarczej kraju, jak również do kwartalnych i rocznych opracowań z zakresu rachunków narodowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • ambasady zagraniczne,
 • ambasady polskie,
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
 • NBP,
 • Sejm, Senat.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów, w przekrojach: towary, grupy towarów w Nomenklaturze Scalonej (CN) (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych, grupy i pozycje towarowe w nomenklaturze SITC (sekcje, działy), kraje i grupy krajów, sekcje w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), kraje i grupy krajów, Klasyfikacja Towarowa Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Obroty międzynarodowego handlu towarami w cenach stałych, w przekrojach: sekcje i działy CN, grupy krajów, sekcje SITC, grupy krajów, kierunki wykorzystania importu i eksportu, sekcje PKWiU, grupy krajów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2024” (październik 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Polska w liczbach 2024” (maj 2024),
 • „Polska w Unii Europejskiej 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2024” (grudzień 2024),
 • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024” (grudzień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2023 r.” (marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024),
 • „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2023 r.” (lipiec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu COMEXT – Międzynarodowy handel towarami (marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu COMEXT – Obroty handlu zagranicznego według charakterystyki przedsiębiorstw (czerwiec 2025),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel Zagraniczny – Import towarów i usług według krajów (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel Zagraniczny – Eksport towarów i usług według krajów (październik 2024).