Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.09
2. Temat badania
Międzynarodowy handel usługami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących obrotów realizowanych w międzynarodowej wymianie usług.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2012, str. 22, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • NBP.
Dane osobowe:

Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości danych niezbędne jest objęcie zakresem podmiotowym badania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, rezydenci, którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie usługami (nabycie lub dostarczenie usług), w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowy handel usługami. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obroty usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej, w przekrojach: typy usług, poziomy podziału geograficznego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2024” (październik 2024).
Publikacje innych jednostek
 • „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I-IV kwartały 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024),
 • „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2023” (wrzesień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Usługi biznesowe w 2023 r.” (wrzesień 2025).
Tablice publikacyjne
 • „Międzynarodowy handel usługami według cech przedsiębiorstwa w 2023 r.” (lipiec 2025),
 • „Międzynarodowy handel usługami według sposobów świadczenia usług w 2023 r. dla sposobu 1 – transakcje transgraniczne, sposobu 2 – zużycie za granicą i sposobu 4 – obecność osób fizycznych” (październik 2024),
 • „Międzynarodowy handel usługami według sposobów świadczenia usług w 2023 r. dla 3 sposobu – świadczenie usług poprzez obecność handlową w kraju usługobiorcy oraz łącznie wszystkie dane opracowane dla danego okresu sprawozdawczego” (październik 2025).