Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.10
2. Temat badania
Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen transakcyjnych i wskaźnikach cen (unit value) oraz wskaźnikach terms of trade w polskim handlu zagranicznym. Wskaźniki średnich cen w okresach narastających w stosunku do średnich cen roku ubiegłego stanowią podstawę do obliczania: – obrotów handlu zagranicznego w cenach stałych, – wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego. Wskaźniki terms of trade opracowuje się jako relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • NBP,
  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Wybrane pozycje towarowe w eksporcie (około 2,5 tysiąca) i w imporcie (około 3,5 tysiąca), rejestrowane w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowane według Nomenklatury Scalonej (CN).

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki unit value w międzynarodowym handlu towarami, w przekrojach: sekcje i działy SITC, sekcje i działy CN, sekcje PKWiU, główne kategorie ekonomiczne BEC, grupy krajów: kraje rozwinięte (w tym Unia Europejska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej), kraje rozwijające się.
Miesięczne wskaźniki unit value, w przekrojach: grupy krajów, sekcje SITC.
Poziomy średnich cen wybranych towarów, których udział w handlu międzynarodowym jest dominujący.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2024” (październik 2024),
  • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Ceny – Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji SITC – miesięcznie narastająco (kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024, marzec 2024).